Warunki korzystania z serwisu – VRTour.pl

 1. Definicje
 2. System / VRTour.pl – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.vrtour.pl , przeznaczony dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów;
 3. PRS.Works –PRS.Works Patrycja Sagadyn Michała Drzymały 18/2 75-074 Koszalin,
  NIP 4990677464 REGON 383000983
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Systemie w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych w Serwisie;
 5. Konto– część Systemu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Systemu zalogowanym Klientom;
 6. Licencja– niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Systemu;
 7. Profil– profil stworzony przez Klienta w Systemie;
 8. Regulamin– niniejszy regulamin Systemu;
 9. Rejestracja– wieloetapowy proces polegający na założeniu Konta w Systemie lub w inny udostępniony przez VRTour.pl sposób (np. za pomocą serwisu Facebook lub Google); czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Systemie za pośrednictwem Konta;
 10. Rezerwacja– dokonanie rezerwacji Usługi i zawarcie umowy z PRS.Works przez Klienta za pomocą Systemu, ;
 11. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Usługa, Usługi– usługi oferowane za pomocą Systemu
 13. Użytkownik– Klient

 

 

 1. Postanowienia wstępne
 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRS.Works za pośrednictwem Systemu, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów z Systemu oraz dokonywania Rezerwacji Usług.
 3. Z VRTour.pl można kontaktować się
  pocztą elektroniczną na adres: info@vrtour.pl
  listownie na adres: ul. Michała Drzymały 18/2 75-074 Koszalin

III. Rodzaje i zakres usług PRS.Works

 1. PRS.Works udziela Klientom dostępu do Systemu umożliwiającego rezerwacji terminu w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Systemu Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usług.
 2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Systemu, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących VRTour.pl.
 3. PRS.Works świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:
  1. korzystanie z Konta;
  2. dokonywanie Rezerwacji Usług, a także późniejsza zmiana terminu i odwołania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu (z zastrzeżeniem pkt V. ust. 4 Regulaminu);
  3. dokonywanie płatności za Usługi za pośrednictwem Systemu;
  4. otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Systemu (sms, e-mail, push);
  5. umożliwienie Klientom publikowania opinii o świadczonych Usługach.
  6. usług zamawianych za pośrednictwem Systemu.
 4. System VRTour.pl umożliwia zawieranie umów o świadczenie Usług, których stroną jest Klient oraz PRS.Works.
 5. Works dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Systemu, z zastrzeżeniem pkt. VIII ust. 1 lit. a.
 6. Works nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z VRTour.pl.

 

 1. Umowa o korzystanie z Systemu
 2. Zawarcie umowy o korzystanie z Systemu następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Umowa o korzystanie z Systemu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Systemu po Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
 5. Works w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Systemu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Systemu. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Systemu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Systemu w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Systemu. Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych PRS.Works do Systemu oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 6. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony PRS.Works. Podając jeden adres e-mail lub jeden numer telefonu, Klient może założyć jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub tego samego numeru telefonu, PRS.Works przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 7. W formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Systemu.
 8. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, przy czym podawanie niektórych danych może być konieczne w celu Rezerwacji Usługi.
 9. Klient zobowiązuje się, że:
  1. wprowadzając dane do Systemu będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich;
  2. wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Systemie będą prawdziwe;
  3. powstrzyma się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej – PRS.Works nie wymaga podania takich danych od Klientów w celu korzystania z Systemu.
  4. będzie korzystać z Systemu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  5. nie będzie umieszczać w Systemie, w tym w Koncie oraz w Profilu Klienta treści (informacji, zdjęć itp.) naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich (w tym dobra osobiste), zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu – w razie naruszenia ww. zobowiązania, PRS.Works jest uprawnione do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta w Systemie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta;
  6. nie będzie kopiować, modyfikować, rozpowszechniać lub reprodukować całości lub części Systemu, w sposób inny niż zgodny z Licencją;
  7. nie będzie dawać osobom trzecim dostępu do Systemu – za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, w tym zachowanie w tajemnicy haseł i loginu, odpowiedzialny jest wyłącznie Klient;
  8. będzie niezwłocznie informować PRS.Works o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie;
  9. nie będzie zakładać więcej niż jednego Konta;
  10. będzie niezwłocznie informować PRS.Works, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta w związku z korzystaniem z Systemu;
  11. nie będzie w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Systemu, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Systemu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Systemu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Systemie.
 11. Klient może odstąpić od umowy o korzystanie z Systemu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: info@vrtour.pl lub na adres PRS.Works wskazany w pkt. II Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Klient i PRS.Works mogą rozwiązać umowę o korzystanie z Systemu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

 1. Rezerwacja Usługi świadczonej przez PRS.Works
 2. Za pośrednictwem Systemu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Do Rezerwacji dochodzi z momentem jej potwierdzenia przez PRS.Works. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji – za pośrednictwem Systemu lub wiadomości sms/e-mail. Dopóki PRS.Works nie potwierdzi Rezerwacji, Rezerwacja ma status niepotwierdzonej, a Usługa nie musi być realizowana przez PRS.Works.
 3. Warunki na jakich dokonywana jest Rezerwacja mogą być określane przez PRS.Works w informacjach (regulaminach, cennikach itp.) udostępnianych Klientowi w Systemie przed dokonaniem Rezerwacji. Treść tych informacji oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy o prawach konsumentów, określają czy, jakiego typu i jakiej treści umowa zawierana jest między PRS.Worksem a Klientem.
 4. Dokonanie Rezerwacji może być w uzależnione przez PRS.Works od wniesienia kaucji lub przedpłaty – informacja o ewentualnym obowiązku i skutkach uiszczenia kaucji lub przedpłaty będzie wtedy udostępniona Klientowi w Systemie przed dokonaniem Rezerwacji. Kaucja pobierana jest przez PRS.Works w chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez PRS.Works lub po upływie ustalonego przez PRS.Works terminu, w którym możliwe jest bezkosztowe anulowanie Rezerwacji, a przedpłata – w chwili dokonania Rezerwacji.
 5. Niedokonanie przedpłaty lub brak kaucji, jeśli są wymagane przez PRS.Works, zgodnie z warunkami Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3, oznaczają brak Rezerwacji.
 6. Klient może w każdym czasie anulować Rezerwację nawet po jej uprzednim potwierdzeniu przez PRS.Works, chyba że wcześniej skorzystał z Usługi. Skutki anulowania Rezerwacji – w szczególności w zakresie pobrania przez PRS.Works kaucji lub zatrzymania przedpłaty – mogą określać warunki Rezerwacji, o których mowa w ust. 2-3. Nie wyłącza to ani nie ogranicza uprawnień Klienta jako konsumenta, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 7. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio PRS.Work na warunkach wskazanych przy danej Usłudze. PRS.Works oferuje możliwość dokonania płatności za pomocą Systemu. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Klienta przez pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Klienta, zapewniającą bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.

 

 

VII. Publikowanie opinii w Systemie

 1. Klient ma możliwość zamieszczać w Systemie opinie o PRS.Works oraz świadczonych Usługach, opatrując je podpisem (nickiem) lub danymi Klienta. Klient zamieszczając opinie w Systemie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych.
 2. Opinie o PRS.Works mogą dotyczyć wyłącznie działalności profesjonalnej i świadczonych Usług.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści.
 4. Klient zobowiązuje się, że:
  1. będą mu przysługiwać wszelkie prawa do treści stanowiących publikowane przez niego opinie, w tym autorskie prawa majątkowe, lub że będzie posiadać niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji – upoważniając tym samym osoby trzecie, w tym w szczególności PRS.Works, do korzystania z nich w zakresie opisanym w Regulaminie;
  2. nie będzie publikować opinii nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd;
  3. że nie będzie zamieszczać w swoich opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu;
  4. jego opinie nie będą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego, w szczególności, że: nie będą zawierać wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnosić się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywać do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych, ani zawierać treści zniesławiających.
 5. Works ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest ona sprzeczna z Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Works nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Klientów.
 7. Z chwilą zamieszczenia treści w Systemie Klient udziela PRS.Works niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Systemie zgodnie z Regulaminem, w tym na korzystanie z wizerunku, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet.
 8. Zakres licencji wskazany w ust. 7 powyżej obejmuje prawo PRS.Works do korzystania z treści w ramach Systemu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Systemu i treści zamieszczonych w Systemie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Systemu – także po rezygnacji Klienta z korzystania z Systemu oraz po usunięciu Konta Klienta.
 9. Jeżeli treści publikowane przez Klienta zawierają wizerunek Klienta lub osoby trzeciej, z chwilą zamieszczenia takiej treści w Systemie Klient udziela PRS.Works nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ww. wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych PRS.Works, na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 7-8 powyżej.
 10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem PRS.Works za wszelkie szkody, jakie PRS.Works poniesie w związku z zamieszczeniem w Systemie treści opublikowanych przez Klienta oraz korzystaniem przez PRS.Works z treści na warunkach licencji i zgody wskazanych w ust. 7-9 powyżej.

VIII. Uprawnienia i odpowiedzialność PRS.Works

 1. Works nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Systemie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Systemu;
  2. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Systemu;
  3. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  4. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi PRS.Works;
  5. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Systemu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;
  6. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Systemu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;
  7. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Systemu Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Works ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Systemu.
 3. Works jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu na stronie internetowej PRS.Works zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 4. Works, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
  2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
  3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego PRS.Works za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
  4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Systemu
 5. Nieprawidłowości w działaniu Systemu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie PRS.Works.
 6. Reklamacje dotyczące działania Systemu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: info@vrtour.pl .
 7. Works zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 8. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.
 10. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/. Klient ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 11. Reklamacje Usług świadczonych przez PRS.Works
 12. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług należy kierować bezpośrednio do PRS.Works. Dane PRS.Works niezbędne do złożenia reklamacji, w tym właściwy adres pocztowy lub adres e-mail, znajdują się w paragrafie 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 13. Works ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 1. Wymagania techniczne
 2. W celu korzystania z Systemu na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług PRS.Works za pośrednictwem Systemu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Systemu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub iOS. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z Aplikacji należy udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Profilu Klienta. W związku z tym, zalecane jest zachowanie w tajemnicy haseł do systemu, a także odrębne skonfigurowanie dostępu do Aplikacji dla pracowników PRS.Works.

XII. Dane osobowe. Prywatność

 1. Works przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Profilu, Koncie albo w Systemie.
 3. Klient, zamieszczając swoje dane w Systemie:
  1. wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet;
  2. Works będzie kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 4. Klient przy tworzeniu Konta może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach niż wykonanie umowy zawartej z PRS.Works.
 5. Istotą Systemu jest umożliwienie PRS.Works świadczenia Usług na rzecz Klientów oraz umożliwienie Klientom korzystania z Usług PRS.Works, promując jednocześnie oferowane usługi. W związku z tym PRS.Works przetwarza dane osobowe Klientów we własnych celach. Gdy Klient za pomocą Systemu dokonuje Rezerwacji usługi PRS.Works:
  1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a PRS.Worksem o świadczenie przez PRS.Works Usług na rzecz Klienta,
  2. Klient może w Systemie dodatkowo udzielić PRS.Works zgód na przetwarzanie przez niego danych osobowych (na komunikację elektroniczną, na profilowanie) w innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem,
  3. Works staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
 6. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Systemu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Systemu, korespondencję e- mail/push lub wiadomości sms zawierające ww. potwierdzenia. Potwierdzenia te nie zawierają treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informacje dotyczące Rezerwacji.
 7. Polityka prywatności PRS.Works, w tym polityka plików cookies dostępna jest tutaj.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Works zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.vrtour.pl
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu PRS.Works zawiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta bezpośrednio na Konto w Systemie, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo żądać usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez PRS.Works o zmianie Regulaminu.
 3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, braku takiego żądania przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 Listopada 2021r.